Všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Prihlásenie do kurzu

Zmluvný vzťah medzi Ing. Jana Jašková – eLearning Academy („poskytovateľ“) a účastníkom kurzu vzniká odoslaním registračnej prihlášky na webovej stránke www.kurzy-liecenia.sk. Vypísaním a odoslaním registračnej prihlášky a vytvorením konta užívateľa, je účastník kurzu záväzne prihlásený do kurzu.

 

2. Podmienky štúdia

 1. Platnosť kurzu, workshopu a prístup do konta užívateľa je časovo obmedzená na maximálne šesť mesiacov. Lehota šiestich mesiacov začína plynúť prvým dňom aktivácie kurzu, workshopu.
 2. Aktivácia kurzu, workshopu je vykonaná bezodkladne poskytovateľom po pripísaní jednorazového kurzového poplatku na účet poskytovateľa, ktorý realizuje účastník kurzu na základe platobných pokynov poskytovateľa. V prípade platby prostredníctvom služby VÚB eCard - platba kartou online dochádza k aktivácii kurzu automaticky po úspešnom prechode platobnou bránou VÚB banky.
 3. Prihlásenie sa do kurzu, ktorý vo svojom názve nesie označenie „II. stupňa“, je možné len pre držiteľov certifikátu základného kurzu danej výukovej sekvencie. Ak účastník kurzu nie je držiteľom certifikátu základného kurzu danej výukovej sekvencie, poskytovateľ bude postupovať v zmysle bodu 4.2. písmeno c).
 4. Úhradou kurzového poplatku poplatku má účastník kurzu právo na aktiváciu kurzu, prístup ku kurzovým materiálom študovaného kurzu v rozsahu sylabu kurzu a štruktúry štúdia, konzultáciám k študovanej téme prostredníctvom emailu lektor@elearningacademy.sk. Poskytovateľ má právo odmietnuť konzultáciu, pokiaľ by otázky účastníka kurzu neboli relevantné a netýkali sa študovanej témy. Vyššie uvedené práva môže účastník kurzu využiť do doby ukončenia platnosti kurzu, alebo do doby ukončenia štúdia, ktoré upravuje bod 2, písmeno h).
 5. Úhradou kurzového poplatku na workshop má účastník workshopu právo na aktiváciu workshopu a prístup k materiálom workshopu. Účastník workshopu nemá nárok na konzultácie.
 6. Účastník kurzu je povinný po každej lekcii kurzu podľa dosiahnutých vedomostí spracovať kvízové a testové otázky lekcie kurzu. Kvízové otázky a testové otázky každej lekcie musia spĺňať kritéria poskytovateľa, ktoré sú stanovené na minimálnu hranicu úspešnosti, ktorá nesmie byť nižšia ako 80% správne zodpovedaných otázok. Pokiaľ by účastník kurzu preukázal vedomosti v rozsahu nižšom ako 80%, má právo na pokračovaní v štúdiu, ak nedošlo k naplneniu bodu 4.2 písmeno b), avšak bez nároku na vystavenie záverečného osvedčenia o absolvovaní kurzu.
 7. Osvedčenie o absolvovaní kurzu je dokument, ktorý vystavuje poskytovateľ účastníkovi kurzu, ktorého úspešnosť v parciálnom testovaní podľa bodu 2, písmeno e) a zároveň, ktorého výsledok záverečného testu spĺňa kritéria uvedené v bode 2, písmeno h). Osvedčenie o absolvovaní kurzu má formu certifikátu alebo diplomu v závislosti od druhu kurzu, na ktorý sa účastník kurzu prihlásil. Informácie o druhu dokumentu, ktorý završuje štúdium poskytuje poskytovateľ na stránke www.kurzy-liecenia.sk pri každom popise kurzu. Každý účastník kurzu, ktorý splnil všetky podmienky štúdia obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu poštou bez akýchkoľvek ďalších finančných nákladov.
 8. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s účastníkom kurzu v rozsahu uvedenom v bode 2, písmeno d) a zároveň sa zaväzuje monitorovať a hodnotiť progres účastníka kurzu po každej lekcii kurzu vo forme hodnotenia úspešnosti spracovania parciálnych úloh. Výsledky hodnotenia budú účastníkovi kurzu poskytnuté do 3 pracovných dní od spracovania parciálnych úloh príslušnej lekcie.
 9. Štúdium je ukončené vyplnením a odoslaním záverečného testu kurzu alebo uplynutím doby trvania kurzu podľa bodu 2, písmeno a) alebo bodu 4.2.. Účastník kurzu si je vedomý, že záverečný test kurzu je možné vykonať len raz. Účastník kurzu je plne zodpovedný za spustenie záverečného testu kurzu a jeho spustením berie na seba všetku zodpovednosť za výsledok záverečného testu kurzu. Záverečný test sa považuje za absolvovaný, i keď nedošlo k vyplneniu testových otázok. Pokiaľ účastník kurzu nedokáže relevantným spôsobom dokumentovať zásah vyššej moci, poskytovateľ nemá žiadnu povinnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledok záverečného testu kurzu. Za úspešné zloženie záverečného testu je považovaný výsledok účastníka kurzu, ktorý nie je nižší než 80% a zároveň došlo k odoslaniu záverečného testu kurzu v časovom limite, ktorý nepresiahol 30 minút od jeho aktivácie. Ak účastník kurzu získa nižšie percentuálne hodnotenie záverečného testu alebo je prekročený limit na odoslanie otázok záverečného testu alebo účastník kurzu nesplnil podmienky uvedené v bode 2, písmeno e), štúdium je týmto momentom ukončené a účastník kurzu stráca nárok na vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu a práva, ktoré sú uvedené v bode 2, písmeno d).
 10. Za neúčasť účastníka kurzu na výučbe neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.
 11. Za neúčasť účastníka workshopu neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu. 
 12. Bez súhlasu a vedomia poskytovateľa je striktne zakázané, aby účastník kurzu kopíroval a tlačou a médiami rozširoval výukový materiál alebo jeho časti. K šíreniu informácií je nutný písomný súhlas poskytovateľa.

3.Platobné podmienky

 1. Účastník kurzu, workshopu sa prihlásením do kurzu, workshopu zaväzuje uhradiť jednorazový kurzový poplatok podľa aktuálnych sadzieb poskytovateľa uvedených na stránke www.kurzy-liecenia.sk a to využitím platobnej služby VÚB eCard - platba kartou online alebo prevodom na účet poskytovateľa, ktorý je vedený v: Všeobecná úverová banka Číslo účtu: 2869499353/0200 IBAN: SK2102000000002869499353 SWIFT kód: SUBASKBX Poznámka platby: meno a priezvisko.
 2. Deň splatnosti aktivačného poplatku je najneskôr do 14. kalendárneho dňa odo dňa prihlásenia sa na kurz, workshop.
 3. Aktivačný poplatok je považovaný za uhradený v deň pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa, v prípade platby prostredníctvom služby VÚB eCard, po úspešnom prechode platobnou bránou VÚB banky. Poskytovateľ je povinný bezodkladne aktivovať kurz, workshop a odoslať písomnú správu o aktivácii na emailovú adresu účastníka kurzu, ktorú uviedol pri registrácii na kurz.
 4. Aktivačný poplatok sa uhrádza jednorázovo pred začiatkom štúdia, workshopu a to v plnej výške na základe podkladov, ktoré poskytovateľ automaticky zasiela na emailovú adresu účastníka kurzu, ktorú uviedol v registrácii na kurz alebo podľa pokynov poskytovateľa platobnej služby VÚB eCard – platba kartou online.
 5. Zaplatený aktivačný poplatok je po aktivácii kurzu, workshopu nevratný, okrem podmienok uvedených v bode 4.1, písmeno b).
 6. Zaplatený aktivačný poplatok nie je možné prenášať na iný kurz, workshop alebo na tretiu osobu.
 7. Účastník kurzu, workshopu si môže uplatniť zľavu z jednorazového aktivačného poplatku, ktorú získal prostredníctvom propagačných akcií poskytovateľa, lehota uplatnenia je stanovená na maximálne jeden mesiac od začiatku platnosti zľavového kódu, ak nie je určené inak. Zľavový kód je neprenosný na tretiu osobu a môže byť využitý len na účely registrácie sa na kurz, workshop podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa. Zľavový kód nie je možné využiť pri kúpe doplnkových študijných a terapeutických materiálov.
 8. Účastník kurzu môže písomne požiadať o predĺženie platnosti kurzu alebo reaktiváciu kurzu na ďalšie študijné obdobie, pokiaľ v lehote šiestich mesiacov od prvej aktivácie kurzu nebol kurz riadne ukončený a zároveň nedošlo zo strany účastníka kurzu k porušeniu povinností v zmysle bodu 4.2. Ďalšie študijné obdobie trvá šesť mesiacov odo dňa predĺženia kurzu alebo reaktivácie kurzu. Predĺženie kurzu alebo reaktivácia kurzu je spoplatnená jednorazovým poplatkom 30€. Jednorazový poplatok účastník kurzu uhrádza na základe platobných inštrukcií poskytovateľa v zmysle bodu 3, písmeno a). Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predĺženie platnosti kurzu alebo jeho reaktiváciu, ak študijné výsledky účastníka kurzu zásadným spôsobom nespĺňajú kritéria poskytovateľa alebo od prvej aktivácie kurzu uplynulo viac ako dvanásť mesiacov.
 9. Účastník kurzu môže písomne požiadať o opakovanie záverečnej skúšky, pokiaľ je jeho úspešnosť v záverečnom teste kurzu nižšia ako 80% alebo vyplnenie záverečného testu trvalo dlhšie ako 30 minút od začiatku jeho aktivácie. Opravná skúška je spoplatnená jednorazovým poplatkom 50€. Jednorazový poplatok účastník kurzu uhrádza na základe platobných inštrukcií poskytovateľa v zmysle bodu 3, písmeno a). Ak je výsledok opravnej skúšky nižší ako 80% alebo ak dôjde k odoslaniu záverečného testu po časovom limite, ktorý je stanovený na 30 minút,  štúdium sa končí bez nároku na vystavenie osvedčenia o absolvovaní štúdia. Jednorazový poplatok za opakovanie záverečného testu je nevratný bez ohľadu na výsledok opakovania záverečnej skúšky.
 10. Účastník kurzu môže požiadať o vystavenie duplikátu osvedčenia o absolvovaní kurzu. Opätovné vystavenie dokumentov uvedených v tomto bode je spoplatnené sumou 15€ a účastníkovi kurzu sa zasiela poštou po uhradení administratívneho poplatku podľa inštrukcií poskytovateľa, ktoré sú uvedené v bode 3, písmeno a).
 11. Ustanovenia v článku 3, písmeno h, i, j sa nevzťahujú na účastníka workshopu.  

4. Storno podmienky

4.1 Podmienky pre odstúpenie od štúdia zo strany účastníka kurzu

 1. Za zrušenie prihlášky na kurz bez storno poplatku sa považuje nepripísanie úhrady kurzového poplatku na účet poskytovateľa do 14 dní od registrácie na kurz.
 2. Ak účastník kurzu požiada o zrušenie štúdia v lehote do 14. dňa od aktivácie kurzu, poskytovateľ je oprávnený na storno poplatok, ktorý je stanovený vo výške 30% z jednorazovej ceny kurzu, ktorú uhradil účastník kurzu. Vrátenie 70% z jednorazovej úhrady kurzového poplatku si môže účastník kurzu uplatniť písomne žiadosťou adresovanou na emailovú adresu lektor@elearningacademy.sk v lehote do 14 dní od aktivácie kurzu, pričom musí platiť, že účastník kurzu neukončil štúdium prvej lekcie, t.j. nevyplnil a neodoslal test prvej lekcie kurzu. Po písomnej žiadosti účastníka kurzu a splnení podmienok tohto bodu je účastníkovi kurzu vrátená suma krátená o 30% zo zaplatenej ceny kurzu.
 3. Pri stornovaní kurzu, ktorý nespĺňa kritéria bodu 4.1, písmena b), na ktorý bol účastník kurzu riadne prihlásený a zapísaný sa účtuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, na ktorý bol účastník kurzu zapísaný, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť účastníka kurzu na výučbe.
 4. Pri stornovaní workshopu sa účtuje storno poplatok v plnej výške uhradenej ceny workshopu, na ktorý bol účastník workshopu riadne zapísaný. 

4.2 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu zmeny štruktúry portfólia poskytovaných kurzov. V takomto prípade má účastník kurzu právo na vrátenie alikvotnej časti za stornovaný kurz. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčin priemernej ceny jednej lekcie kurzu a počtu nesprístupnených lekcií kurzu. Výška priemernej ceny kurzu sa vypočíta ako podiel uhradeného jednorazového poplatku účastníkom kurzu a počtom lekcií príslušného kurzu. Poplatok za sprístupnené textové časti jednotlivých lekcií kurzu sa účastníkovi kurzu nevracia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nárok na vrátenie alikvotnej časti za stornovaný workshop. 
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z kurzu, workshopu bez nároku na akúkoľvek náhradu v prípade, že účastník kurzu svojím neoprávneným konaním morálne ohrozuje česť a činnosť poskytovateľa kurzu, lektorov poskytovateľa kurzu alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu alebo zámerným spôsobom nepostupuje v štúdiu podľa štruktúry, kritérií a podmienok poskytovateľa. Poskytovateľ kurzu má právo vylúčiť účastníka kurzu, ak dochádza zo strany účastníka kurzu k nezodpovednému konaniu alebo porušovaniu povinností pri plnení parciálnych úloh, ktoré sú stanovené poskytovateľom.
 3. Poskytovateľ má právo na storno užívateľského konta a prístupu ku kurzu v prípade, ak sa na kurz, nesúci v názve označenie „II. stupňa“ prihlási účastník kurzu, ktorý nie je držiteľom certifikátu kurzu predchádzajúcej výukovej sekvencie. Účastník kurzu má právo na vrátenie alikvotnej časti za storno užívateľského konta a prístupu ku kurzu. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčin priemernej ceny jednej lekcie kurzu a počtu nesprístupnených lekcií kurzu. Výška priemernej ceny kurzu sa vypočíta ako podiel uhradeného jednorazového poplatku účastníkom kurzu a počtom lekcií príslušného kurzu. Poplatok za sprístupnené textové časti jednotlivých lekcií kurzu sa účastníkovi kurzu nevracia.

5.  Reklamačný poriadok

Účastník kurzu je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť poskytovateľovi kurzu prostredníctvom emailu. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne a odoslať na email lektor@elearningacademy.sk. V reklamácii je potrebné, aby účastník kurzu uviedol, ktorého kurzu sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie a jej uznaní, následne poskytovateľ kurzu určí spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju poskytovateľ kurzu vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie poskytovateľ vydá účastníkovi kurzu písomný doklad.

 

6. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy prehlasuje, že všetky osobné údaje získané prostredníctvom formulárov a registračných formulárov na stránke www.kurzy-liecenia.sk sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Ing. Jana Jašková-eLearningAcademy.  
 2. Registráciou na stránke www.kurzy-liecenia.sk a vyplnením formulárov na stránke, vrátane registračného formulára dávate súhlas živnosti Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy so spracovaním, uchovaním a zabezpečením osobných údajov a informácií. Informácie poskytnuté registrovaným na stránke www.kurzy-liecenia.sk zahŕňajú, avšak nemusia byť limitované len na meno, priezvisko, adresu, fakturačnú adresu, emailovú adresu za účelom vystavenia účtovných dokladov v prípade kúpy poskytovaných služieb a produktov. Poskytnuté informácie budú využité výlučne na administratívne účely web stránky www.kurzy-liecenia.sk; spracovanie vašich požiadaviek v súvislosti s poskytovanými službami spoločnosti Ing.Jana Jašková – eLearningAcademy; ako spôsob komunikácie s užívateľom stránky www.kurzy-liecenia.sk o aktuálnej ponuke služieb a produktov, prípadne zmenách v administrácii spoločnosti Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. Nikdy vám nezašleme informácie, ktoré ste si nevyžiadali.
 3. Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy zabezpečila celú stránku a platby na stránke www.kurzy-liecenia.sk inštaláciou SSL certifikátu s bezpečnostným 128 bit encryption. Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy akceptuje väčšinu platobných a debetných platobných kariet na stránke www.kurzy-liecenia.sk. Všetky platby sú zabezpečené platobnou bránou využitím služby VUB ecard. Všetky údaje o platobných kartách sú spracované a uchovávané výlučne VUB bankou, ktorá je zodpovedná za uchovávanie vašich finančných detailov bezpečne a v súlade s podmienkami VUB banky na báze štandardov 3D Secure - MasterCard SecureCode™ a Verified by VISA.  Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy neuchováva a nemá k dispozícii vaše finančné údaje. 
 4. Internetové stránky www.kurzy-liecenia.sk používajú „Google Analytics“ - službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača, avšak je potrebné dať do pozornosti, že v tomto prípade používateľ nebude môcť používať v plnom rozsahu všetky funkcie týchto internetových stránok. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel.
 5. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, či už pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e – mailu, pri ich spracovaní sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri správe poskytnutých osobných údajov dodržiava maximálne bezpečnostné postupy a opatrenia, aby tieto osobné údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími osobami. Poskytnutie Vašich osobných údajov mimo živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy je vylúčené.
 6. Vyplnením registračného formulára na stránke www.kurzy-liecenia.sk dávate súhlas s tým, aby spoločnosť Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy  spracúvala vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov. Máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý používateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so zasielaním informačných e-mailov a obchodných ponúk Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. 

7. Záverečné ustanovenia

Účastník kurzu vyjadrením súhlasu vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných udajov prečítal, porozumel ich obsahu a na znak súhlasu ich potvrdil pri registrácii na www.kurzy-liecenia.sk.

Platnosť od 24.5.2018

|Ing. Jana Jašková – eLearning Academy | Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava | Tel: +421 902 391 311 | ICO:46099395
|DIC:1083351775 | lektor@elearningacademy.sk |www.kurzy-liecenia.sk |