Naturopatia

Naturopatia

Čo je to naturopatia

Naturopatia je veda a umenie zároveň. Zdravie a chorobu vníma reálne ako kontinuálny proces, kde sú jednotlivé zložky fyziologického systému v dynamickej interakcii s prostredím či už externým alebo interným a svojimi funkciami sa snažia adaptovať na aktuálne potreby organizmu.

Naturopatia 21. storočia kombinuje dostupné vedecké informácie konvenčnej medicíny s nadčasovou múdrosťou tradičnej medicíny. Základom je pohľad na ľudské telo ako na integrovaný systém. Následne je možné ďalšími metódami a postupmi lepšie identifikovať základnú príčinu ochorenia. V centre pozornosti je rovnako interakcia medzi genetikou, prostredím a celkovým životným štýlom. Do popredia sa dostáva spolupráca medzi naturopatom a klientom a skutočne by sa malo viac diskutovať o zapojení klienta do vytvárania terapeutického plánu a liečebného procesu.

Naturopat dodržiava zásady funkčnej medicíny, ktorá pozostáva zo syntézy vedeckých poznatkov a tradičnej múdrosti jednotlivých terapií. Je si vedomý limitov jednotlivých terapií a prípady, kedy sú nutné alopatické riešenia. Každý terapia by mala byť praktizovaná s čo možno najväčším porozumením a s ohľadom na bezpečnosť. Prioritná je práca na poli prevencie, kde dosahujú komplementárne terapie maximálnu úspešnosť a zároveň sú tieto služby hlboko limitované v rámci alopatickej medicíny.

Naturopatia je teda systémový pohľad na ľudské telo a jeho množstvo dynamických funkcií. Obnova zdravia vyžaduje zvrátenie a/alebo zlepšenie špecifických funkcií, ktoré vykazujú zníženie a/alebo zvýšenie svojej aktivity. Zdravie z holistickej perspektívy nie je samozrejmosťou, ale výsledkom životného štýlu, ktorý vieme do veľkej miery ovplyvniť správnymi informáciami a vedomosťami. Cieľom naturopata je prinášať informácie o celostných riešeniach pred symptomatickými.

Výhody naturopatie

 • Široké portfólio nástrojov - výhodou naturopatie je využívanie širokej škály intervencií na dosiahnutie optimálneho zdravia, vrátane adekvátnej výživy a pohybu, zvládanie stresu, dosiahnutie plnohodnotného spánku a relaxácie. Niektoré terapie sú výlučne diagnostické, iné terapie sú vhodnejšie pri zacielení na fyzické telo, iné terapie majú zacielenie výlučne psychické. V závislosti od skúseností a profilácie naturopata sa líšia aj formy terapeutických intervencií, ktoré sú prispôsobené tak, aby obsiahli zdroj problému a spúšťacie faktory, ktoré môžu byť variabilné od klienta po klienta. Hlavný prospech z terapie tkvie v schopnostiach terapeuta vybrať najkompatibilnejší systém a/alebo ich syntézu pre unikátne a personifikované riešenia. Zároveň sa vyhýba riziku zlyhania, nekompatibility a neúspešnosti navrhnutých riešení. 
 • Pohľad na ľudské telo z makro perspektívy - naturopat má schopnosť pohľadu na ľudské telo z makro perspektívy a svojimi odbornými znalosťami, ktoré sú dostupné v rámci konvenčnej medicíny, je schopný sledovať príčinu v rámci telesnej etiológie. To mu otvára možnosti a ďalšie postupy, ktoré môže v rámci cielenej terapie ponúknuť tak, aby viedli k eliminácii príčiny a zároveň budú plne kompatibilné so systémom viery a preferencií klienta. 
 • Aktívna účasť klienta na tvorbe terapie - klient je v naturopatii aktívnym tvorcom terapeutického programu so schopnosťou monitorovania progresu terapie alebo jej modifikácie v závislosti od liečebného progresu v priebehu času. 
 • Edukácia klienta - naturopatický postup je nielen efektívnym pri zacielení na primárnu príčinu ochorenia, avšak doménou je oblasť prevencie a edukácia klienta. 
 • Prijatie zodpovednosti klienta - hlavnou výzvou je postupné prenesenie zodpovednosti za stav svojho zdravia do plnej kompetencie klienta s aktívnou účasťou na tvorbe terapeutickej intervencie. Terapeut by mal nadobudnúť schopnosť odhadnúť pripravenosť klienta na navrhovanú zmenu a poskytnúť všetky potrebné informácie, vedenie a podporu, ktorá akceleruje liečebný proces. 

Súčasný rozvoj naturopatie

Súčasný rozvoj naturopatie je do značnej miery ovplyvnený dominanciou farmaceutického priemyslu a konvenčnej medicíny. Verejnosť sa stále viac obracia na služby homeopatov, reflexológov, aromaterapeutov, fytoterapeutov, poradcov výživy a zdravého životného štýlu. Slabosť jednotlivých terapií tkvie v úzkej špecializácii, kde je terapeut obmedzený ponúknuť len jednostranné riešenia. Výhodou a zároveň nutnosťou súčasnosti je poskytovať komplexnosť informácií z viacerých komplementárnych odborov, čo spĺňa všetky kritéria celostnej medicíny a terapeutického prístupu ku klientovi. Zásady bezpečnosti, osobného prístupu, naturálnych prostriedkov a vzdelávanie klientov sú kľúčové faktory naturopatického princípu a budúcnosťou naturopatickej medicíny.

Naturopatia na Slovensku

Výkon naturopatie na Slovensku je takpovediac na začiatku svoje cesty. Na svoj rast a rozvoj bude potrebná regulácia, vymedzenie pojmu naturopat, vrátane rozsahu a metodiky činnosti a vyvodenia zodpovednosti a právomocí naturopata. Je mnoho terapeutov v rámci komplementárnych terapií, kde je záujem skôr jednoodborový so špecializáciou na výkon jednej terapeutickej techniky. Minimálny dôraz sa kladie na anatómiu a fyziologické procesy, skôr sa do popredia presadzujú samotné techniky vymedzené konkrétnou terapiou. Špecializácia a úzka profilácia terapeuta jednoodborového vzdelania v oblasti komplementárneho sektora často vedie ku krátkozrakosti s obmedzeným portfóliom prostriedkov, ktoré by slúžili k obnove harmónie. 

Cieľom naturopatie je horizontálny rozvoj terapeuta vo viacerých oblastiach komplementárnej medicíny tak, aby sa zabránilo úzkej špecializácii terapeuta výlučne na jeden odbor. Rizikovým sa stáva strata objektivity a znižuje sa množstvo nástrojov, ktoré by mali vytvárať synergiu rôznych terapeutických prístupov v záujme bezpečnosti a efektivity terapie. Naturopat je vďaka širokému záberu schopný sledovať nespočetné množstvo interakcií medzi genetickými faktormi, faktormi životného prostredia a životným štýlom, ktoré môžu mať vplyv na dlhodobé zdravie, prípadne byť príčinou chronických ochorení. Hlavným predpokladom je schopnosť identifikovať základnú príčinu chronických chorôb a navrhnúť takú intervenciu, ktorá zodpovedá preventívnemu zásahu pred jej aktiváciou.

Naturopat rozvíja koncept jedinečnosti každého klienta s návrhom vysoko personalizovaných riešení, ktoré sú navzájom prepojené a podľa možností aj komplexné. Tento prístup zaisťuje otvorenosť terapeuta vypočuť klienta, vytvárať terapeutický vzťah a zlepšovať spoluprácu medzi klientom a terapeutom.

Príklad práce naturopata

Naturopat by mal mať schopnosť pohľadu z makro perspektívy. Prečo je makro perspektíva v naturopatii dôležitou? Ľudské telo je komplexom a pracuje v určitých obvodoch. Jeden symptóm môžeme v rámci etiológie vystopovať na viacerých miestach. Príkladom je metabolický obvod, kde príčinu hľadáme primárne v činnosti pankreasu, štítnej žľazy a pečene; kardiotomický obvod je okrem samotných orgánov a štruktúr kardiovaskulárneho systému vo veľkej miere ovplyvnený činnosťou nadobličiek a autonómneho nervového systému. V prípade nervového obvodu zdroj príčiny obvykle nájdeme v činnosti centrálneho nervového systému, autonómneho nervového systému alebo v rámci črevného mikrobiomu.

Z tohto názorného príkladu by práca naturopata mala byť vo veľkej miere založená na schopnosti marko pohľadu, vidieť celkový obraz klienta a následne môže postupovať na mikroúroveň návrhom naturopatických riešení, ktoré sú plne kompatibilné so systémom viery klienta. Potom môžeme hovoriť o naturopatii, ktorá spĺňa kritéria funkčnej medicíny a je praktizovaná s maximálnym možným porozumením.

Demonštrácia koncepcie naturopatického prístupu pri chronických zápaloch

Naturopatický model zdôrazňuje viacstranný prístup ku zdraviu a zapojenie klienta do určitej formy terapeutického partnerstva. Táto koncepcia je oveľa viac ako koncentrácia na symptóm, čo odlišuje vo veľkej miere naturopatický prístup od postupov praktizovaných v rámci konvenčnej medicíny, ktorá často poskytuje len symptomatické riešenia.

naturopatia1Ako príklad uvediem chronický zápal, kde sa konvenčná medicína často sústreďuje len na podávanie antibiotík, kortikoidov alebo antihistaminík. Antibiotiká môžu zdanlivo priniesť úľavu od príznakov chronického zápalu, z dlhodobého hľadiska to ale bude mať svoj dopad. Ďalšími medikamentmi sú analgetiká a nesteroidné protizápalové lieky, ako napríklad ibuprofen. Avšak prinášajú len krátkodobý benefit. Potláčajú zápalový proces, redukujú bolesť a znižujú opuch. Takže z krátkodobého hľadiska klient môže získať určitý benefit, ale problém neriešia. Steroidné medikamenty sú oveľa ťažšími zbraňami, bez diskriminácie deštruujú celý imunitný systém. Sú obzvlášť efektívne proti zápalom, ale tiež zvyšujú riziko infekcií, erodujú kosti, sú predispozičnými faktormi v prípade diabetu a môžu zodpovedať za striedanie a zmeny nálad. Steroidy tiež ovplyvňujú steny krvných ciev a zvyšujú riziko krvných zrazenín. Statíny sú ďalšia dôležitá kategória liekov. Sú široko využívanými pri liečbe vysokého cholesterolu a tiež majú protizápalový účinok. Statíny môžu znížiť riziko srdcového infarktu, ale ich vedľajším rizikom sú bolesti svalov a zvýšené riziko diabetu.

V rámci naturopatie, v prípade chronických zápalov, sa pozornosť terapeuta primárne sústreďuje najmä na činnosť imunitného systému, črevného systému a činnosť nadobličiek. Tieto tri systémy v rámci konvenčnej medicíny patria do rúk imunológov, gastroenterológov a endokrinológov. Naturopatický prístup k zdraviu predpokladá schopnosť naturopata spájať informácie zo všetkých troch konvenčných odborov medicíny a navrhnúť komplexné riešenia pre obnovu zdravia.

Je tiež veľmi dôležité zaujať holistický a funkčný prístup k medicíne pri stavoch, ktoré spôsobujú chronický zápal. Toto je sila širšieho prístupu namiesto zamerania sa iba na jeden príznak alebo jeden orgán. Jedine makro perspektíva umožní trvalé riešenia pred symptomatickými a zároveň je prevenciou voči relapsom a ďalším zdravotným problémom.

Metodika využívaná v rámci naturopatie je sústredená na pochopenie súvislostí medzi zápalom, črevom a mikrobiómom a zároveň je to prvá vec, ktorú terapeut zváži pri zostavovaní koncepcie návrhu riešení v prípade chronického zápalu. Doporučenie užívať spolu s antibiotikami aj probiotiká je klasické doporučenie konvenčnej medicíny. Avšak budovanie črevnej flóry, ako súčasť prevencie pred mnohými ochoreniami je už v rámci konvenčnej medicíny menej praktizované a často aj neakceptovateľné.

 • Črevná dysbióza je primárnou príčinou chronických zápalov a následných chronických stavov. Dôvodom a príčinou je postupné poškodenie črevnej výstelky so zvýšenou črevnou permeabilitou. Pri črevnej dysbióze dochádza k reabsorbcii patogénov a toxínov, čo vedie k aktivácii imunitných buniek. Dochádza k rozvoju zápalovej reakcie s opakujúcim sa cyklom chronického zápalu s výslednou hyperaktivitou imunitného systému. Navyše, črevný systém obsahuje až tri štvrtiny imunitného tkaniva (GALT), takže zápalové reakcie sú spočiatku koncentrované práve v tejto časti.
 • Imunitný systém je prvou líniou obrany voči patogénom, ktoré spôsobujú zápal. Od antimikrobiálnych peptidov až po protilátky nachádzajúce sa v krvi, je imunitný systém neoddeliteľnou súčasťou boja proti nekonečnému náporu baktérií a vírusov, s ktorými sa denne stretávame. Črevná dysbióza a výsledná črevná permeabilita zvyšuje náročnosť práce imunitných buniek, reabsorpcia toxínov spomaľuje metabolizmus a odvracia pozornosť od závažnejších problémov, ako je boj proti infekcii. Telo musí vynaložiť ďalšiu energiu na odstránenie toxínov, zanechávajúc tak menej prostriedkov na zvládnutie infekcie. Podpora imunitného systému je tiež posilnená rôznymi technikami založenými na životnom štýle, ako je odbúravanie stresu, joga, akupunktúra, pozitívna psychológia a dobrý spánok. Posilnený imunitný systém nie je možné ľahko merať pomocou laboratórnych vyšetrení, ale hodnotí sa z klinického hľadiska.
 • Pečeň. Okrem sústredenia sa na úpravu črevného mikrobiómu podávaním probiotík a prebiotík, je nutné zamerať pozornosť na elimináciu toxického zaťaženia podporou činnosti pečene. Posilnenie a ochrana pečene je kľúčovým procesom detoxikácie. Je potrebné poznamenať, že príliš agresívna detoxikácia môže byť škodlivá, pretože môže zaplaviť organizmus zvýšeným množstvom toxicity, ktorá sa uvoľňuje z tkanív a spôsobiť retoxikačný účinok.  Znížená záťaž toxínmi znamená zníženú záťaž imunitného systému.
 • Stres je ďalším, ak nie primárnym faktorom, ktorý je nutné zohľadniť pri návrhu terapeutického plánu. Stres nie je len psychologický alebo emočný. Stres je rovnako spôsobený črevnou dysbiózou a následnou črevnou permeabilitou. V prípade chronických zápalov naturopat predpokladá narušenie optimálnej funkcie nadobličiek alebo narušenie osi hypotalamu - hypofýza - nadobličky s nedostatkom sekrécie protizápalového kortizolu. Bohužiaľ, konvenčná medicína sa často sústreďuje na symptomatické riešenia bez toho, aby hľadala hlavnú príčinu problému, ktorý je známy ako adrenálna únava alebo syndróm únavy nadobličiek. Chronický stres vedie k nedostatočnej sekrécii kortizolu a vytvára podmienky pre rozvoj chronického zápalu, dlhej dobe rekonvalescencie, trvalej únave a celkovo zníženého metabolizmu s ďalším dopadom na celú telesnú fyziológiu. Veľmi málo odborníkov v konvenčnej medicíne uznáva únavu nadobličiek, ako zdravotný stav, hoci väčšina naturopatov si uvedomuje, že funkcie nadobličiek tvoria ústrednú rolu pri zachovaní homeostázy.

Záverom, črevná dysbióza môže byť považovaná za začiatok cesty ku chronickým zápalom. Črevný mikrobióm nie je v stave homeostázy. Výsledkom je narušený tráviaci a imunitný systém a telo je ponechané v stave zraniteľnosti. Tento stav môže viesť k zníženej činnosti nadobličiek a zároveň zvýšený stres môže byť rovnakou príčinou nedostatočnej sekrécie kortizolu. Naturopat má schopnosť, diagnostickými metódami a množstvom terapeutických postupov, nielen znížiť progresiu chronického zápalu, ale aj budovať zdravie.

Demonštrácia koncepcie naturopatického prístupu pri depresii

Depresia je bežné psychiatrické ochorenie, ktoré postihuje najmä starších dospelých. Liečba antidepresívami často vedie k akútnej fáze depresívnej poruchy s množstvom nežiadúcich účinkov. V rámci naturopatického prístupu s využitím princípov funkčnej medicíny je depresia chápaná ako výsledok chemickej nerovnováhy. Nejde však iba o jednoduchú chemickú látku, ktorej hladina je príliš nízka alebo vysoká. Jedná sa o skladbu neurotransmiterov, ktoré sú zodpovedné za prenos signálov medzi neurónmi, čím sa zabezpečuje komunikácia medzi mozgom a zvyškom tela. Nevyváženosť hladín neurotransmiterov sa môže prejaviť vo forme rôznych symptómov v rámci celého tela.

naturopatia2Pri depresii hrajú hlavnú úlohu dva hlavné neurotransmitery. Prvým typom chemického neurotransmitera je serotonín. Serotonín pomáha regulovať spánok, náladu, chuť do jedla a tlmiť bolesť. V prípade depresií je obvykle hladina serotonínu nízka. Ďalším neurotransmitrom je dopamín, ktorý je dôležitým najmä pre výkon pohybu, motivácie a hrá veľkú úlohu pri vnímaní reality jednotlivcom. Disregulácia produkcie dopamínu môže viesť k vážnym poruchám ako sú psychózy, halucinácie a klamného myslenia. Vďaka svojej úlohe v systéme odmeňovania tela je dopamín často spájaný so zneužívaním návykových látok a závislosťami.

Naturopat je schopný vidieť a preskúmať so svojim klientom príčiny disregulácie produkcie neurotransmitrov. Model funkčnej medicíny zdôrazňuje viacstranný prístup ku zdraviu a najmä zapojenie klienta do terapeutického procesu s cieľom poskytnutia celostného riešenia problému. Celostný prístup umožňuje navrhnúť nefarmakologické riešenia aj v prípade depresie. Súčasťou genézy patológie depresie môžu byť nasledovné faktory, ktoré budú predmetom diskusie s klientom:

 • Strava - nedostatok neurotransmiterov môže byť spôsobený stravou, ktorá nemá dostatok stavebných blokov na ich produkciu.
 • Toxíny - sú súčasťou napríklad niektorých liekov, nikotín, alkohol môžu ovplyvniť spôsob fungovania neurotransmiterov.
 • Preťaženie zmyslov - príliš veľa hluku, rádiové vlny, rýchla vizuálna stimulácia televízie, žiariviek, počítačov, to všetko môže preťažiť zmysly. Neustále blikajúce svetlo núti mozog pracovať tvrdšie a zároveň sa snaží zostať sústredený. V tomto stave je nutné produkovať viac neurotransmiterov, čo môže viesť k únave a k vyčerpaniu ich hladiny.
 • Gastročrevný systém - väčšina neurotransmiterov je produkovaná gastrointestinálnom trakte. Dysfunkcia gastrointestinálneho traktu môže viesť k nedostatku neurotransmiterov. Najbežnejšou príčinou gastrointestinálnych problémov je kandida, zápalový črevný syndróm (IBS), kongestívna črevná toxicita a syndróm netesného čreva.
 • Prostredie - vnútorné a vonkajšie faktory môžu ovplyvniť rovnováhu neurotransmiterov. Medzi vnútorné faktory patria okrem iných aj nachladnutie, alergie na jedlo a dokonca aj zmeny hladiny cukru v krvi. Vonkajšími faktormi môžu byť zmeny nadmorskej výšky alebo rýchla zmena barometrického tlaku.
 • Stres - neustály stres ovplyvňuje produkciu neurotransmiterov a ich činnosť. Depresia je bežná a zložitá porucha nálady, ktorá môže vážne ovplyvniť kvalitu života klienta a dokonca aj členov jeho rodiny. Zdroje a spúšťače môžu byť variabilné od biologických, psychologických alebo environmentálnych.

Cieľom naturopata je v spolupráci s klientom odhalil hlavnú príčinu depresie s cieľom návrhu efektívneho riešenia. Aj keď existujú alternatívne prístupy s množstvom výhod, treba poznamenať, že v niektorých prípadoch je potrebný farmakologický prístup. Prírodné metódy sú vynikajúce pre miernu až stredne ťažkú ​​depresiu, ale nemusia byť prospešné pre závažné prípady. Vždy sa odporúča, aby naturopat vedel reálne odhadnúť svoje schopnosti a možnosti poskytovaných naturopatických riešení. Pri zvažovaní metód na pomoc depresii je dôležité sústrediť pozornosť na postupné zlepšovanie v rámci časovej osi, než úplné odstránenie kondície. Zmena životného štýlu je pomalý proces, ktorý však z dlhodobého hľadiska prináša výsledky. Stanovenie malých a dosiahnuteľných cieľov so schopnosťou ich merania v čase je súčasťou návrhu naturopatickej koncepcie obnovy zdravia.

Záverom, naturopat pracuje s koncepciou funkčnej medicíny, ktorá predpokladá prístup založený na systémovej biológii, zameriava sa na identifikáciu a riešenie základných príčin chorôb. Každý príznak alebo diferenciálna diagnóza môžu byť jedným z mnohých, ktoré prispievajú k ochoreniu jednotlivca. Naturopat praktizuje spoluprácu s klientom pri hľadaní najvhodnejších a najprijateľnejších riešení, pričom sa môže jednať o návrhy optimalizácie problémov v oblasti tela, mysle a ducha. Počnúc podrobnou a personalizovanou históriou je klient nutnou súčasťou procesu skúmania vlastného príbehu s pátraním po potenciálnych príčinách jeho zdravotných problémov. Naturopat presadzuje kooperáciu medzi terapeutom a klientom, ktorí spoločne určujú diagnostický proces, stanovujú dosiahnuteľné ciele a navrhujú vhodný terapeutický prístup.

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.